Twój koszyk jest pusty!
Zobacz Koszyk Do kasy
Wartość produktów: 0.00 

Amongst the a large number of simpler motives that you should fork out with regard to article tends to be that it’ll help you get a quality you would like. A number of us publish perfect dissertation selections as well as provide help to help save moment buy research papers .

Our quality and seriously highly trained writers can carry out your compose my essay demands. Get craftsmanship essay coming up with to acquire a practical price essay writing service

Regulamin sklepu internetowego SKLEP.CZUPRYNKI.PL
obowiązujący od dnia 1 lipca 2017 roku.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a). Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach

Be certain that the writer will handle with your purchase. Therefore, if you think that your skills in completing papers aren’t good enough to produce a terrific paper or admission essay which will help you get into college, take advantage of Pro-Papers. It is preferable to buy a custom made paper that will consist of original and special data. In spite of the fact that it is a shortest portion of any research paper but plays a crucial role in closing a very long study. Also, it is going to be indeed helpful if you were able to supply the writer academic writing with the textbook you are using in class or any extra materials which will see to it that the writer utilizes the most relevant sources while completing the paper. Also, he will be able to write the custom paper without plagiarizing the content. It’s correct that not all writers out there are equally good, but time has demonstrated that low-qualified people don’t last on the industry. For instance, the paper writers aren’t able to compose academic papers using MLA and Chicago.

Sklepu;

b). Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

c). Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.czuprynki.pl;

d). Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.czuprynki.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

e). Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;

f) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów i usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy, tj. Czuprynki Warszawa Sp. z o.o., Ul. Mikołaja Kopernika 5/L3, 00-367 Warszawa, NIP: 743-202-95-11 a podmiotem zamawiającym oferowane w sprzedaży produkty, które dostępne są pod adresem: http://sklep.czuprynki.pl/kategoria-produktu/sklep/

g) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

h) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianego towaru.

II. Postanowienia ogólne

1.. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.czuprynki.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.czuprynki.pl, prowadzony jest przez
Czuprynki Warszawa Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 5/L3, 00-367 Warszawa, NIP: 743-202-95-11.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

5. Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na towary niezbędny jest komputer urządzenie mobilne z dostępem do sieci INTERNET i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Czuprynki Warszawal Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.sklep.czuprynki.pl/regulamin.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego (www.sklep.czuprynki.pl)

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja konta użytkownika.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Czuprynki Warszawa Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

top essay writing sites Have access to several information resources, so you’re certain that the college essay that you receive will be well detailed. Discovering the ideal writer to acquire the expression paper help you need can be a true challenge

style=”text-align: center;”>a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Czuprynki Warszawa Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi cialis 20mg przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Czuprynki Warszawa Sp. z o.o.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Czuprynki Warszawa Sp. z o.o.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach stron internetowych Sklepu usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Czuprynki Warszawa Sp. z o.o.,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.czuprynki.pl.pl, dokonać wyboru wersji towaru lub usługi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie.

2. Wybór zamawianych towarów lub usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów i/lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) adresu, na który ma nastąpić dostawa zamówionego Towaru,

g) adresu do wystawienia faktury (jeżeli dotyczy).

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Czuprynki Warszawa Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, Pocztą Polską lub z odbiorem osobistym w siedzibie Czuprynki Warszawa sp. z o.o. Koszt dostawy z dniem 1 lipca 2017 roku wynosi 20 zł brutto. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Czuprynki Warszawa Sp. z o.o. drogą pocztową na adres: Czuprynki Warszawa Sp. z o.o., ul. Mikołaja Kopernika 5/L3, 00-367 Warszawa lub drogą poczty elektronicznej na adres: warszawa@czuprynki.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Czuprynki Warszawa Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Czuprynki Warszawa Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Czuprynki Warszawa Sp. z o.o.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Have you queries about dealing with the most effective old fashioned paper generating service plans? Our essay writers are offering very first-course strategies to you. Get college essay on sale on line help write an essay